ਜੇਨੋਟ੍ਰੋਪਿਨ ਗੂਕਿickਿਕ 12 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ 36 ਆਈਯੂ (ਹੋਰ ਨਾਮ: ਐਚਜੀਐਚ, ਸੋਮੈਟ੍ਰੋਪਿਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ)

by Pfizer
17,000 ฿


    ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ