ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜੀਨੋਟ੍ਰੋਪਿਨ ਪੈੱਨ 36 IU ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.