ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

ਲਿਲੀ

  • ਹੁਮਾਟ੍ਰੋਪ (ਕੈਰੇਜੀਜ਼) (ਹੋਰ ਨਾਮ: Hgh ਸੋਮੈਟ੍ਰੋਪਿਨ ਹਿਊਮਨ ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ
    ਤੱਕ 16,000 ฿